اهداف کلان راهبردی:
·         ارتقاء ایمنی و امنیت غذایی جامعه

·         کاهش ضايعات کمي و کيفي محصولات کشاورزي و مواد غذایی خام و فرایند شده و استفاده بهینه از زائدات و پسماندها

·         بهینه سازی مصرف و بکارگیری منابع جدید انرژی در سامانه های صنایع تبدیلی و فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی

·         استمرار و تقویت اقتصاد مقاومتی در حوزه تحقیقات صنایع فراورده های غذایی

 

سیاستهای کلان:
·         شناخت و دستيابي به فناوريهاي مناسب پس از برداشت به منظور کاهش ضايعات کمي و کيفي محصولات کشاورزي و مواد غذایی خام و فرایند شده

·         معرفی فناوریهای مناسب به منظور استفاده بهینه از زائدات و پسماندها در تولید محصولات باارزش در کشاورزی و صنعت

·         کاهش باقیمانده سموم و تولید محصولات غذایی سالم

·         اصلاح روشهای فراوری و تبدیل محصولات کشاورزی

·         بکارگیری فناوری های نوین در صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی

·         بکارگیری انرژیهای تجدید پذیر در فراوری و فناوریهای پس از برداشت مواد غذایی و محصولات کشاورزی(با تاکید بر انرژی خورشیدی)

·         دستیابی به مصرف بهینه انرژی در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

·         آمایش صنایع تبدیلی غذایی کشاورزری (ظرفیت سنجی، اولویت بندی و مکان یابی صنایع تبدیلی کشاورزی در استان های مختلف کشور)

·         استاندارد سازی یافته های تحقیقاتی در حوزه های مختلف صنایع غذایی وفناوری های پس از برداشت محصولات کشاورزی

·         تلاش برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهشهای کاربردی

·         تقاضا محور نمودن پژوهش ها، نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی بر اساس برنامه های توسعه ای کشور و نیازهای حال و آینده بخش کشاورزی

·         تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توانمندیهای فناورانه بخش

·         انتقال دانش فنی و فناوری های بدست آمده